21/06/13 Εγκύκλιος για τους δικαιούχους προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΟΤ Α’ΦΑΣΗ 2013-2014

1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 21/6/2013ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 504122ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων

ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού Π.Δ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ-Α ΚΟΝΤΟΥΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 8707894- 210- 8707838210-8707760,210-8707720fax 210 6434050

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ε.Ο.Τ. (5 διανυκτερεύσεων) A΄ ΦΑΣΗ 2013 – 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή την υλοποίηση της ΑΦΑΣΗΣ του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών 2013 -2014, το οποίο θα ισχύσει από 19.07.2013 έως 31.12.2013.

Ι. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτωκατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δενείναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίαςή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ή του Ταμείου Νομικών και με τιςπροϋποθέσεις της Παραγράφου

Ι.Β. Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.

 Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου καιτων ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της ΕργατικήςΕστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της. Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερουςεπαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ,πρώην ΤΑΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματοςτης τέως Εργατικής Εστίας . Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, εν ενεργεία καισυνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών

 Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες,ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α.,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, μεΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-4Σ92την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασηςσυνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμηκαι αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οιοποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέωςΕργατικής Εστίας

 Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ

 Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως31/12/2005 Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουνεπίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοισε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.

 Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου νασυνταξιοδοτηθούν από αυτό.

 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσονανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου.Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν ναχρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από ταυποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάνταεφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατίδεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα τηςοικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματός μας, τότε δικαιούνταιδελτίου για το συνοδό τους με τη προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείαςβεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή, που πιστοποιεί και το ποσοστόαναπηρίας (βλ. δικαιολογητικά σελ. 6).

Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερηπροϋπόθεση και η χορήγηση του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό τοφωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. Δεν δικαιούνται συνοδού ταάτομα με αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι τουπρογράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία.Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην οικογένειαμε αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για τον καθένα απότους δικαιούχους.

Τα ανήλικα άτομα με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίου για τουςεαυτούς τους και για το γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια, με την προϋπόθεσηότι ο γονέας ανήκει σε μία από τις κατηγορίες επαγγελμάτων της παραγράφουΙ.Α. της παρούσης. Και σ’ αυτή την περίπτωση το δικαίωμα για τη χορήγησηδελτίου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο σε ένα από ταυποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» .

 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε μιααπό τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για τον εαυτότους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθεχρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός γιαόλους».

Ειδικές Διευκρινίσεις:

 Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του Προγράμματος εφόσον έχουν υπό τηνπροστασία τους τέκνα των οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια (θαπροσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίου γιατους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν τα τέκναείναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους διαζευγμένους γονείς.

 Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση,στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τονεαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανεξάρτητα αν αυτά είναιασφαλισμένα στον έτερο από τους εν διαστάσει γονείς.

 Τα νεόνυμφα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση απόκοινού θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου και τα ατομικά εκκαθαριστικάσημειώματα της εφορίας, προκειμένου να υπολογισθεί το οικογενειακό εισόδημααπό το άθροισμα των δύο φορολογητέων ποσών.

 Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπωςπροκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχώνμέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσονείναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν.Επισημαίνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών δεν είναιυποχρεωτικό να καταλύσουν μαζί με τους γονείς.

 Διευκρινίζεται επίσης ότι δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος«Τουρισμός για όλους» χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), πουλαμβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταμεία λόγω θανάτου του κυρίωςασφαλισμένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους.

Ι.Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών του προγράμματος έτους 2013-2014, είναιοι εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένωνδικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέοεισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τηνπαράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, το οποίο να μην υπερβαίνει τααναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :

 Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : € 16.000,00

 Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : € 28.000,00

 Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : € 35.000,00Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 €

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικάαπό το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος. Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουνπροστατευόμενα μέλη.Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναιδιαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δενσυμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου τουμηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οιδικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη.

Αναλυτικά σαυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο έναςείναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της Εργατικής ή Αγροτικήςεστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου.Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας καιοι ανύπαντρες μητέρες.Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνωανεξάρτητα από την ηλικία τους.Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομικήπροστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.

Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ήτων 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν νασπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2013συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.

Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής :

– Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.) καθώς και του ΤαμείουΝομικών.

– Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών, ήΓ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα3-08-2012 έως 31-05-2013, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Γ΄ Ηλικίας του Ε.Ο.Τ.του τρέχοντος έτους. δεδομένου, ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικούτουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο

Ι.Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός γιαόλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτωδικαιολογητικά :

 Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικήςδήλωσης του έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2013. Δεν υποχρεούνται στηνπροσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% καιάνω, και οι πολύτεκνοι.

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας .

 Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία ναπροκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελώντου.

 Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα πουσυμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογοκαταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμασυμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιουποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθείαπόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνηδήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμακαθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω e-banking.

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

 Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίουθα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δενείναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνταιεισφορές για το σκοπό αυτό.

 Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφοΑπόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτειτο ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθείΔελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της ΥγειονομικήςΕπιτροπής. Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείαςμόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας:o Ολική τύφλωσηo Βαριά Νοητική Στέρησηo Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%

 Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομαΠρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματοςαπορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης. Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφοπιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικήςταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από τηναστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχικήπράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετικήβεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.

 Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.

 Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωσηλόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής καιεργασίας.

 Τα άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. θα προσκομίζουν σχετικήβεβαίωση του Ι.Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφακαι τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν στα κατάτόπους ΚΕΠ και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

Ι.Δ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμέςτων καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από ταΚ.Ε.Π., από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ.www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr και από ειδικό τετραψήφιο αριθμό τουΕΟΤ 1572

 Τα δελτία Εξαήμερων διακοπών, της Α΄ φάσης υλοποίησης τουπρογράμματος θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα ΕξυπηρέτησηςΠολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκειατου Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 38.700 δελτίων που θαδιατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

Ι.Ε. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Ε.Ο.Τ.:

Ο Ε.Ο.Τ. επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση ως εξής:

Ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες : € 14,00κατοικίες και επαύλειςΕνοικιαζόμενα Δωμάτια / Διαμ/τα : € 12,00ή Οικίσκοι ΚατασκηνώσεωνΚατασκηνώσεις (θέση Σκηνής, Τροχόσπιτου) : € 6, 00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω ποσά υπόκεινται σε:

 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματοςI. ( χορηγείται η ανάλογη βεβαίωση από την Δ/νση ΟικονομικώνΥπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.)

 3% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)

Ι. ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

 Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων και των προστατευομένων μελών τους,ανά άτομο ανά διανυκτέρευση για παραμονή σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρόΞενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων / Διαμερισμάτων, ΤουριστικώνΕπιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων, οικίσκων camping και για θέσειςτοποθέτησης σκηνών και τροχόσπιτων σε camping, καθορίζεται ελεύθερα απότις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα βάσει τωνκατευθύνσεων που έχουν δοθεί από τον ΕΟΤ και αναφέρεται στον ηλεκτρονικόκατάλογο του Προγράμματος με τον περιορισμό να είναι κατ΄ ελάχιστο ένα €(1,00 ευρώ) ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση, που δεν εισπραχθεί τουλάχιστον 1,00ευρώ/άτομο/διανυκτέρευση, δεν θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία μας ηεπιδότηση για το συγκεκριμένο δελτίο.Το ποσό συμμετοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο καιστις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενεςυπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία έχουνκαταταγεί ,σύμφωνα με το ΕΣΛ.

 Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το πρωινόκαι την ημιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν μεανάλογες υπηρεσίες.Το ποσό της προκαταβολής που θα αποστέλλεται από τους δικαιούχους για τηνκράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνόλου της τιμήςδιανυκτέρευσης (συμμετοχής και επιδότησης) για όλες τις ημέρες της διαμονήςπου έχουν παραγγελθεί.Στην περίπτωση που δικαιούχοι διαμείνουν σε οικίσκο camping θα πρέπει νασυμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο διαμονής τους την οποίαθα επισυνάπτει στα δελτία ο επιχειρηματίας προκειμένου να πληρωθεί από τονΕ.Ο.Τ.

 Διευκρινίζεται ότι η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου, συμπεριλαμβάνει όλες τιςνόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ).

 Σε περίπτωση διαμονής δικαιούχων στο ίδιο δωμάτιο με προσθήκη κλίνης, θαμειώνεται η συμμετοχή όλων των ενοίκων του δωματίου κατά :30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλήςδιανυκτέρευσης20% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχήςδιανυκτέρευσης με πρωινό.10% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχής διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή.Η επιδότηση όμως του Ε.Ο.Τ. θα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και κανονικά όπωςπροβλέπεται.Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένωνδιαμερισμάτων, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οι τουριστικές επιπλωμένεςκατοικίες και επαύλεις. Για τα εν λόγω καταλύματα οι ένοικοι θα επιβαρύνονται μετην αναφερόμενη στον ηλεκτρονικό κατάλογο τιμή, χωρίς το δικαίωμα έκπτωσης.

 Διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η προσθήκη μίας μόνο κλίνης ανά δωμάτιο ήδιαμέρισμα ενός χώρου και εφόσον συμφωνεί ο δικαιούχος του Προγράμματος.Για τα διαμερίσματα δύο χώρων με βάση το Ειδικό Σήμα λειτουργίας επιτρέπεταιανάλογα η προσθήκη δύο κλινών ανά διαμέρισμα.Σε περίπτωση που προστεθούν περισσότερες των προαναφερομένων κλινώνανά δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία μας ηεπιδότηση που αφορά την προσθήκη κλινών πέρα των ανωτέρω οριζόμενων.

 Σε περίπτωση, που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιομε κάτοχο Δελτίου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» ΕξαήμερωνΔιακοπών, θα επιβαρύνεται με το άθροισμα του ποσού που έχει δηλωθεί απότον επιχειρηματία ως τιμή συμμετοχής στο πρόγραμμα και αναφέρεται στονηλεκτρονικό κατάλογο και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης πουκαταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ., ανάλογα με τη λειτουργική μορφή τουκαταλύματος.

 Σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου για την διαμονή του σε μονόκλινο ήδίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή του θα προσαυξάνεται με το 50 % του ποσού τηςεπιδότησης του Ε.Ο.Τ. που αναλογεί στο κατάλυμα και επιπρόσθετα κατά:50% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλήςδιανυκτέρευσης 40% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχήςδιανυκτέρευσης με πρωινό30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχήςδιανυκτέρευσης με ημιδιατροφή.

 Για παιδιά γεννηθέντα από 1-1-2011 και μετά είναι δυνατή η χορήγηση ατομικούδελτίου. Προαιρετικά και εφόσον επιλεγεί η μη χορήγηση ατομικού δελτίου, ταπαιδιά θα παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τον ή τους γονείς τουςακόμα και στην περίπτωση που θα προστεθεί κλίνη για το νήπιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωσης 50% στην τιμή πόρτας γιαγεύμα που τυχόν θα λάβουν τα νήπια ενώ το πρωινό θα διατίθεται δωρεάν.

Ι. Ζ. ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ζ.1. Τουριστικοί προορισμοί:Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τηδυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια στακαταλύματα που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο του ΕΟΤ ,σύμφωνα με τιςαιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα .

Ζ.2. Διάρκεια διακοπών:Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, οι οποίεςδεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος της Α΄ΦΑΣΗΣ τουΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-4Σ99Προγράμματος αυτού, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2013 (η ημερομηνία αυτήείναι η ημερομηνία αναχώρησης του δικαιούχου από το κατάλυμα).

Ζ.3. Καταλύματα:Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών καιτάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια,ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις όλωντων τάξεων, τα οποία διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, έχουν όλα ταδικαιολογητικά σε ισχύ και περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογοκαταλυμάτων του προγράμματος.

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτωνΗ περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων καθορίζεται ελεύθερα από τιςτουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υπό τηνπροϋπόθεση να είναι εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής τουΠρογράμματος. Η καθορισμένη από την επιχείρηση περίοδος λειτουργίας τωνκαταλυμάτων, η οποία αναφέρεται και στον ηλεκτρονικό κατάλογο, είναιδεσμευτική για το κατάλυμα και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή τηςδηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου συμμετοχής του καταλύματος.

Ζ.5. Σχέσεις δικαιούχων και τουριστικών επιχειρήσεων

 Οι σχέσεις του δικαιούχου με τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων πουσυμμετέχουν στο πρόγραμμα διέπονται από τον ισχύοντα ΚανονισμόΣχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86) καιτις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.

 Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να διαθέτουνστους δικαιούχους τα ελεύθερα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό και να παρέχουνόλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία τουκαταλύματος χωρίς καμιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες.

 Επίσης υποχρεούνται να δέχονται σε όλα τα τμήματα της μονάδας τουςκαι καθ΄ όλο το διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τουςδικαιούχους.Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία για αύξηση του ποσούσυμμετοχής μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων πουσυμμετέχουν στο Πρόγραμμα πέραν των αναγραφόμενων στο σχετικόηλεκτρονικό κατάλογο. Επιτρέπεται μεταξύ των δικαιούχων και τωντουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η συμφωνία γιαέκπτωση από το δηλωμένο ποσό συμμετοχής εφόσον είναι έγγραφη καιδεν είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο ποσό συμμετοχής δηλαδή το ένα(1,00) € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.

Ζ.6.Παρεχόμενες Υπηρεσίες

– Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής την οποιαδήποτε υπηρεσία με πρόσθετηχρέωση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική βάσει των ελαχίστων λειτουργικώνπροδιαγραφών της τάξης στην οποία ανήκει το κατάλυμα. Οι παρεχόμενεςυπηρεσίες θα αναφέρονται στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Α φάση υλοποίησης.o

-Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να μηνχρεώνουν με επιπλέον χρήματα τη θέρμανση ή τη χρήση κλιματιστικούεφόσον διαθέτουν δωμάτια με κλιματισμό. Η αποζημίωση για τη θέρμανση ήτη χρήση κλιματιστικού θα πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή συμμετοχής

– Τα ξενοδοχεία δυο αστέρων και άνω υποχρεούνται να προσφέρουν δωμάτιαμε κλιματισμό.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν θεωρημένουςτιμοκαταλόγους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το έτος 2013 -2014.o Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται νακαθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες,σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της Τουριστικήςνομοθεσίας ήτοι:

-Τα ξενοδοχεία δύο αστέρων και άνω υποχρεούνται σε καθημερινόκαθαρισμό και καθημερινή αλλαγή ιματισμού.

-Τα ξενοδοχεία ενός αστέρα υποχρεούνται σε καθαρισμό και αλλαγήιματισμού κάθε δύο ημέρες

.-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα τεσσάρων κλειδιώνυποχρεούνται σε καθημερινό καθαρισμό και σε αλλαγή του ιματισμούκάθε δύο ημέρες .

-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα από ένα κλειδί μέχρι και τρίακλειδιά καθώς και οι οικίσκοι κάμπινγκ υποχρεούνται σε καθαρισμό καιαλλαγή ιματισμού κάθε δύο ημέρες.

Σύνθεση Γευμάτων

Η σύνθεση πρωινού, γεύματος ή δείπνου, όπως ισχύει σήμερα, θα παρέχεταισύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 154 της αγορανομικής διάταξης 7/2009(ΦΕΚ 1388/Β/13-7-09).

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ 3 του εν λόγω άρθρου για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τοποθετούν τουςτιμοκαταλόγους στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας εστίασης.Τα ξενοδοχεία 2 αστέρων και πάνω υποχρεούνται να λειτουργούν χώρο παροχήςπρωινού για τον οποίο θα έχουν εξασφαλισθεί όλες οι νόμιμες αδειοδοτήσεις.Όσοι από τους επιχειρηματίες έχουν μοριοδοτηθεί για την παροχή ελάχιστηςσύνθεσης πρωινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα τουριστική νομοθεσία, θα πρέπει να αναφέρουν ότι η παραπάνω σύνθεση απευθύνεται και στουςσυμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Επισημαίνεται ότι κατά την προσφορά υπηρεσιών εστίασης δεν επιτρέπεται ηδιακριτική μεταχείριση των δικαιούχων του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΟΛΟΥΣ. Σε περίπτωση εξακριβωμένης μη ισότιμης μεταχείρισης τωνδικαιούχων του προγράμματος η τουριστική επιχείρηση απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

Ζ.7.Πρόσθετες παροχές δικαιούχων:Στους συνταξιούχους κύριους δικαιούχους του παρόντος Προγράμματος, παρέχεταιπαράλληλα η δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι τεσσάρων (4) απλών λούσεων -τέσσερα (4) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου – σε εγκαταστάσεις Ιαματικών Πηγώνόλης της χώρας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών στεγάζονταισε καταλύματα που συμμετέχουν ή όχι στο Πρόγραμμα και με την προϋπόθεση ότι οισυγκεκριμένες επιχειρήσεις Ιαματικών Πηγών δέχονται να παρέχουν την πρόσθετη αυτήυπηρεσία στους δικαιούχους.

Ζ.8. Ακυρώσεις – Πρόωρες Αναχωρήσεις Ακύρωση της κράτησης θα πρέπει να γίνει εγγράφως από τον δικαιούχο προς τονεπιχειρηματία 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας(άρθρο 8 του Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86) και σε μικρότερο διάστημα των 21ημερών, προκειμένου να επιστραφεί η προκαταβολή στο δικαιούχο από τονεπιχειρηματία. Αν η ακύρωση κράτησης γίνει σε διάστημα μικρότερο των 21 ημερών ηπροκαταβολή παρακρατείται από τον επιχειρηματία.Η κράτηση θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί, εφόσον δεν προσέλθει ο πελάτης στηνπροσυμφωνημένη ημερομηνία άφιξης και δεν έχει ειδοποιήσει τον επιχειρηματίασχετικά.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος Δελτίου μεταβάλλει γνώμη με την άφιξη του στο κατάλυμακαι δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει, η προκαταβολή παρακρατείται από τονεπιχειρηματία ολόκληρη. Τα δελτία όμως, που κατέχει ο δικαιούχος δεν τα παραδίδειστον επιχειρηματία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του προγράμματος πραγματοποιήσει παραμονή μιαςδιανυκτέρευσης και διαφωνήσει ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιώνκαι θελήσει να αναχωρήσει, ο μεν ιδιοκτήτης του καταλύματος υποχρεούται να τουεπιστρέψει το δελτίο και να παρακρατήσει το ποσό της προκαταβολής, ο δε δικαιούχος θα καταβάλει επιπλέον το ποσό που αναλογεί στην επιδότηση του Ε.Ο.Τ. και τηςσυμμετοχής του για την ημέρα παραμονής του.

Στην πρόωρη αναχώρηση δικαιούχων θα καταβάλλεται το ποσό συμμετοχής πουαναλογεί στις πραγματικές ημέρες διαμονής προσαυξημένο με το ήμισυ του ποσούσυμμετοχής που αναλογεί στις υπόλοιπες ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε ηδιαμονή. Στα δελτία θα πρέπει να αναγράφεται ο πραγματικός αριθμός των ημερών διαμονής των δικαιούχων.

 

Στις περιπτώσεις πρόωρης αναχώρησης λόγω ανωτέρας βίας θα εφαρμόζονται οιδιατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86Ζ.9. Πρόσθετες επισημάνσεις:

 Ισχύς Δελτίου Εξαήμερων διακοπών 2013 – 2014Το Δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναιατομικό και αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και ταπροστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του απόάλλα άτομα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμά του το δικαιούχο, μόνοαφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά πουαναγράφονται στο Δελτίο.Για να είναι έγκυρο το δελτίο πρέπει να φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησεκαι τις υπογραφές και σφραγίδες των αρμοδίων υπαλλήλων του καθώς επίσης και τομοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθμό.Η παραμονή του δικαιούχου στο ξενοδοχειακό κατάλυμα δεν μπορεί να είναιπρογενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του Δελτίου.Δελτία του υποπρογράμματος Εξαήμερων διακοπών 2012 – 2013 μπορούν ναακυρωθούν και να χορηγηθούν νέα για το ίδιο ή για το Γ΄ ηλικίας. Στην περίπτωσηαυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σταΚ.Ε.Π., ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μεδιαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία

 Δελτία περυσινού προγράμματος 2012 – 2013Δελτία που χορηγήθηκαν για το Πρόγραμμα 2012 – 2013 και δεν χρησιμοποιήθηκαναπό τους δικαιούχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το τρέχονπρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει, μαζί με ταυπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσειηλεκτρονικά και χειρόγραφα με διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέαδελτία του έτους 2013-2014.

 Παραλαβή δελτίωνΤα δελτία διανέμονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας με την προσκόμιση τωναπαιτούμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο τουπροσωπικά, μπορεί να ορίζει άλλο άτομο με εξουσιοδότηση και βεβαίωση τηςυπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα η άλλη αρμόδια Αρχή, η οποία θα κατατίθεταιμαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 Καταγγελίες Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στατηλέφωνα της Διεύθυνσης Μελετών & Επενδύσεων του ΕΟΤ (210 8707720, 210ΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-4Σ9138707894, 210 8707838 ), τον τετραψήφιο αριθμό του Ε.Ο.Τ. 1572 και στο e-mail:meletes_ependyseis@gnto.gr

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν και εγγράφως τα παράπονά τους ή τιςκαταγγελίες τους, σχετικά με την τήρηση των όρων του προγράμματος, στην Δ/νσηΜελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ οδός Τσόχα 7 115 10 ΑΘΗΝΑ , τα οποία θαεξετάζονται αρμοδίως και θα ενημερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόμενοι

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΑ. ΚΟΝΤΟΥ  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΙ.-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.ΥΠ.ΕΣ. Γεν. Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκλησηνα ενημερωθούν τα Κ.Ε.Π.)2. ΕΟΤ. Διευθύνσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών3. ΕΟΤ. Διεύθυνση Συντονισμού ΠΥΤ4. ΕΟΤ. Διεύθυνση Υπηρεσιών ΕξωτερικούΙΙ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ1.

-Υπουργό Τουρισμού2.

-Γενικό Γραμματέα Τουρισμού3.

-Πρόεδρο Ε.Ο.Τ.4.

– Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ5.

-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Ε.Ο.Τ.6.-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ.7.

-Δ/νση Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ.ΙΙΙ.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων

Τμήμα Ανάπτυξης ΝέωνΜορφών Τουρισμού